ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏အေၾကာင္း

An Agency of Firsts

Creativity ထြန္းကားရာေနရာျဖစ္ျပီး ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးသူတို ့အျပန္အလွန္သင္ယူၾကရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။
မရပ္တန္ ့ႏိုင္ေသာ အျမဲေလ့လာသင္ယူမွဳတို ့က ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။
တမူထူးျခားဆန္းသစ္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အျမဲၾကိဳးစားၾကသည္။