ဒစ္ဂ်စ္တယ္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ကမၻာတလႊားလုပ္ငန္းစုႀကီးရဲ႕ အခရာျဖစ္ၿပီး ဒီနယ္ပယ္မွာ Ogilvy အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္လာတာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္မွာဦးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဒစ္ဂ်စ္တယ္အသိပညာနဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေတြကို ဆန္းသစ္ထိေရာက္တဲ့ အေျဖရွာမႈေတြနဲ႔အတူ အသုံးျပဳေနပါတယ္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာ

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျမန္မာ့လူမႈဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖာျဖာအတြက္ ထိေရာက္တဲ့၊ေစ်းကြက္ကိုဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့ေနရာမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္။ စနစ္တက်လမ္းညႊန္ေပးတာ၊ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ Share ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစု ကို ဖန္တီးေပးတာ၊ အြန္လိုင္းကခ်ိတ္ဆက္ေနသူေတြမွန္သမွ်ကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စီမံေပးတာေတြကို ပ့ံပိုးေပးပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ Newsroom Team ကလည္း ေန႔စဥ္သတင္းေတြ၊ ေခတ္နဲ႔အညီ သြားေနတဲ့ Trends ေတြကိုအက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္လို႔ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့နည္းလမ္းေတြကို အခ်ိန္လုံး၀ေနာက္က်မခံဘဲ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါတယ္။

ျပည္သူလူထုၾကားထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး

နားေထာင္ခ်င္႐ုံ နားၾကားေကာင္း႐ုံမဟုတ္တဲ့၊နားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့သတင္းေတြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ PR team ကေန ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။ သင္တို႔ရဲ႕ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္သင့္အဖြဲ႔အစည္းကို ေရရွည္နာမည္ေကာင္းရခ်င္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္တို႔ကုမၸဏီရဲ႕ပုံရိပ္အတြက္၊ အဓိကက်တဲ့အခ်က္အတြက္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ အႀကံျပဳမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေပးစြမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာ

ခိုင္မာတဲ့ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူထုနဲ႔ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ သက္၀င္လႈပ္ရွားေစျခင္းနဲ႔ လူမႈေရးရာလႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ ဆုံရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ သမ႐ိုးက်ထုံးစံေတြအရ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလို႔ နာမည္ေကာင္းထြက္ေအာင္လုပ္ယူတာထက္ မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြအခ်င္းခ်င္းေဆာင္ယူမႈေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္လာၾကတဲ့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ သင္တို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ သူမတူထူးျခားတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကမ္းလွမ္းေပးေနပါတယ္။

အမွတ္တံဆိပ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းတီထြင္ဖန္တီးမႈ

ဘက္စုံျမႇင့္တင္ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ဒီဇိုင္နာေတြ၊ စနစ္တက်ဗ်ဳဟာေျမာက္ေဆာင္ရြက္တတ္သူေတြ၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲတတ္သူေတြရဲ႕ အတူတကြ စုေပါင္းဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ေတြက သင္တို႔ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ သက္၀င္လႈပ္ရွားၿပီး ေရာင္းအားေကာင္းေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစုံေထာင့္ေစ့ေအာင္ဆက္သြယ္ေပးျခင္း

ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးအလုပ္မွန္သမွ်ဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈအျမင့္မားဆုံးအလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွလုံးသားနဲ႔ဖန္တီးေဆာင္ရြက္သမွ်မွာ ျပည္တြင္းအသိအျမင္ေတြနဲ႔ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ဆက္သြယ္၍ရသမွ် လမ္းေၾကာင္းအားလုံးကေန အစစ္အမွန္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေအာင္ ဖန္တီးေပးပါတယ္။

စီမံခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳတိုင္ပင္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းတြဲဖက္လုပ္ေဆာင္သူေတြကို ျမန္မာျပည္နဲ႔ျမန္မာစားသုံးသူေတြအေၾကာင္း နား လည္လာေအာင္ Planning team က ကူညီေပးေနပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနနဲ႔ သင္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ထဲစတင္၀င္ေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ေပးသလို လက္ရွိထုတ္ကုန္နဲ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ေစ်းကြက္မွာ ျပန္လည္ေနရာယူႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစတင္အသက္သြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕႔ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ညီအမကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ BTL မွတစ္ဆင့္ အခမ္းအနားပြဲမ်ား၊ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားနဲ႔ ကုန္အ မွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ရြာေနရာအႏွံ႕တြင္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းနမူနာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္၀ယ္ယူစားသုံးသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ျခင္း စေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါတယ္။