စိန္ေခၚမႈ

လက္ကုိင္ဖုံးသစ္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြ ျပည့္က်ပ္ေနတဲ့ေစ်းကြက္မွာ Samsung ဖုုန္းအသစ္ A7 ကို သိသာထင္ရွားေအာင္ မိတ္ဆက္ျခင္း

တုံ႔ျပန္ရရွိမႈ

ျမန္မာ့ထိပ္တန္းေနရာမွာရွိေနတဲ့ အမွတ္ကံဆိပ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Samsung ထုတ္ ဒီပစၥည္းရဲ႕ေရစိုခံႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ အဓိကထူးျခားခ်က္ကို အမွတ္တရရွိေအာင္ တမူထူးျခားတဲ့ နည္း ေလးနဲ႕ပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။