စိန္ေခၚမႈ

Coca-Cola အမွတ္တံဆိပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္တြင္ တစ္သားတည္းရွိေနေၾကာင္း ျပသရန္

တုံ႔ျပန္ရရွိမႈ

ဂါ၀ရလက္ေဆာင္ေပးျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အဓိကေဇာင္းေပးရင္း Coca-Cola အမွတ္တံဆိပ္ မွ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ဆက္ႏြယ္မွူကုိ အႏွစ္သာရ မျပတ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ campaign တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။