ဆုရရွိျခင္းကြန္ရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ The Most Creative Global Agency Network နဲ႔ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသရဲ႕ Asia Pacific Creative Network ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ခံရတဲ့ Ogilvy ဟာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ နဲ႕လုပ္ငန္းကိုထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ တို႔အတြက္ အၿမဲမျပတ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ခံရတဲ့ လုပ္ငန္းကြန္ရက္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစြမ္းရည္ႏွစ္ခုဟာလည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ခြဲျခားမရတဲ့ အဓိကတြန္းအား ႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိမႈ

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၆ ႏိုင္ငံက ႐ုံးေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္မွာ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၄,၀၀၀ ရွိတဲ့ ဒီဖြဲ႕စည္းမႈကြန္ရက္မွာ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူ႔ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္လူထုေရးရာက႑၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္သ႐ုပ္ခြဲမႈ စတဲ့ က႑ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ထိပ္တန္းဦးေဆာင္ေနတဲ့ ယူနစ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။

အေကာင္းဆုံးပံ့ပိုးေပးမႈ

အားလုံးနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရတာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ေအဂ်င္စီျဖစ္တာေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ တဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြဟာလည္း Skype call တစ္ခ်က္ေခၚ႐ုံ email တစ္ေစာင္ပို႔႐ုံနဲ႔ အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ဆက္သြယ္လာၾကမယ့္ သူေတြပါပဲ။ လိုအပ္မယ့္အစီအမံလက္နက္ကိရိယာအစုံ၊ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြက ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ လက္တစ္ကမ္းမွာ အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္။