လက္တြဲလိုက္ပါ။

တိုးတက္ႀကီးထြားေနတဲ့ ေအဂ်င္စီျဖစ္တာနဲ႔အညီ အရည္အခ်င္းရွိသူ ေတြကုိ အၿမဲ ရွာေဖြေနပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အေကာင္းဆုံးသူေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ယူလိုပါသလား။
ထူးျခားေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔ ရွာေဖြေနပါသလား။ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့
လုပ္ငန္း၀န္းက်င္မွာ ရွင္သန္လိုပါသလား။ အလုပ္ၾကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ၿပီး project ေတြၾကားမွာ ဒိုင္ဗင္ထိုး၀င္ဖို႔
အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။ ဒါဆို သင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးက ႏွစ္သက္ၿပီးသားပါ။

TODAY Ogilvy & Mather ကေန Industry အတြင္းမွာ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး Training တခ်ဳိ႕ကို ေပးေနပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္တိုင္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ Training ေပးခ်ိန္ နာရီ ၁၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး တျခားတိုင္းျပည္ေတြက ခ်ိတ္ဆက္႐ုံးေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာ ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားေပးပါတယ္။

အရည္အခ်င္းရွိသူ ေတြနဲ႔ ဆုံေတြ႔ရတာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွစ္သက္ၿပီး သင့္အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိေအာင္ ေလ့လာလိုပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံးလိုအပ္ေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

Copy Writer 1 postion TODAY Ogilvy & Mather
Yangon, Myanmar Full-time
Oct, 23
Accountant - 1 postion TODAY Ogilvy & Mather
Yangon, Myanmar Full-time
Oct, 19
Graphic Designer - 1 postion TODAY Ogilvy & Mather
Yangon, Myanmar Full-time
Oct, 19
Yangon, Myanmar Full-time
Oct, 19
Junior Art Director - 2 postions TODAY Ogilvy & Mather
Yangon, Myanmar Full-time
Oct, 19
Yangon, Myanmar Full-time
Oct, 19
Yangon, Myanmar Full-time
Oct, 19

အလုပ္ကသင္နဲ႔ သင့္ေတာ္တယ္လို႔ မျမင္ေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လက္တြဲဖို႔ စိတ္၀င္စားေနဆဲပါပဲလား။ ဒါဆိုရင္လည္း သင့္ရဲ႕ CV ကို Covering letter နဲ႔အတူတြဲၿပီး caroline.lim@todayogilvy.com ကို email ပို႔ထားေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိမ္းထားၿပီး ေနာင္ေပၚလာမယ့္ အလုပ္အခြင့္အလမ္းအတြက္ မွတ္ထားေပးပါ့မယ္။

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe